Cổ đông hudland

Thông báo

Share |

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật 27-05-2020,07:22 PM
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

1.1. Đăng ký tham dự DHDCD 2020 (tải file)
1.2. Mẫu giấy ủy quyền họp (tải file)
1.3. Mẫu thư tham gia ý kiến DHDCD (tải file)

2.HUDLAND. Dự thảo chương trình DHDCD 2020 (tải file)
3.HUDLAND.Dự thảo quy chế tổ chức DHCD thường niên 2020 (tải file)
4.HUDLAND. Tờ trình xin thông qua BCTC 2019 (tải file)
5.HUDLAND. Báo cáo HĐQT tai ĐHCĐ2020-mau TCT (tải file)
6.HUDLAND.Báo cáo của BKS 2019_mẫu TCT (tải file)
7.HUDLAND. Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2019 - KH 2020 (tải file)
8.HUDLAND.Tờ trình xin thông qua phân phối LN (tải file)
9.HUDLAND.Tờ trình thù lao HDQT, BKS 2020 (tải file)
10.HUDLAND.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 (tải file)
11.HUDLAND. Tờ trình xin chủ trương phê duyệt DADT Bình Giang HD (tải file)
12.HUDLAND. Tờ trình xin chủ trương các dự án đấu giá (tải file)
13.HUDLAND.Tờ trình xin chủ trương liên quan GPMB Bình Giang HD (tải file)
14.HUDLAND. Tờ trình DHDCD 2020 thông qua việc bổ sung nghành nghề đăng ký doanh nghiệp (tải file)
15.HUDLAND. Tờ trình DHDCD 2020 thông qua việc sửa đổi Điều lệ lần XI (tải file)
16.HUDLAND. Dự thảo BB DHDCD 2020 - HUDLAND (tải file)

 
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland