Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Đại hội đồng cổ đông Công ty HUDLAND- Ưu tiên phát triển dự án mới

Cập nhật 12-06-2020,02:10 PM
Sáng 12/06/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại HUDLAND TOWER Hà Nội. 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Công ty HUDLAND năm 2020

Đại hội có sự tham gia của các cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ), số cổ đông này đại diện cho 12.572.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:
 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.
 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2019.
 3. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019.
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch 2020 theo tình hình thực tế (nếu có).
 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2020.
 8. Thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI theo nội dung tờ trình tại đại hội đã nêu.
 9. Thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tờ trình tại đại hội đã nêu.
 10. Thông qua chủ trương ĐHĐCĐ thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang- tỉnh Hải Dương trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
 11. Thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang- tỉnh Hải Dương.
 12. Thông qua chủ trương giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.    
 

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc TCT HUD phát biểu trước Đại hội.  

Tại đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc TCT HUD đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu trước Đại hội. Ông đã ghi nhận những cố gắng và đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty HUDLAND. Đặc biệt, Công ty HUDLAND đã đưa về một dự án lớn mang lại sự ổn định về công việc trong những năm tiếp theo, cũng như giúp HUDLAND giữ vững vị trí là một trong những đơn vị thuộc tốp dẫn đầu của TCT HUD. Qua đó, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng đã đề nghị HĐQT tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và lưu ý tăng cường công tác thu hồi vốn nợ trong bàn hàng, tập trung giải quyết thanh lý các hợp đồng ủy quyền và quyết toán dự án hoàn thành các dự án đã hoàn thành. Với công tác thoái vốn Nhà nước tại HUDLAND, ông nhấn mạnh Công ty phải rà soát các tài sản, đất đai đảm bảo theo quy định của Nhà nước để thực hiện theo kế hoạch thoái vốn của TCT đã trình Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Cao Sơn - CT HĐQT Công ty HUDLAND đã cám ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty. Ông thay mặt HĐQT Công ty HUDLAND tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời nêu quyết tâm sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã giao. Ông cũng bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự đồng hành ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông đối với Công ty HUDLAND trong những năm tiếp theo.

Kết thúc Đại hội đồng cổ đông Công ty HUDLAND, 13 vấn đề quan trọng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành thấp nhất là 99,63% và cao nhất là 100%. Điều đó giúp cho Ban điều hành Công ty HUDLAND có thể chủ động quyết định kịp thời khi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh phục vụ công tác mở rộng đầu tư xây dựng các dự án, giúp công ty ngày càng phát triển bền vững trong thời gian tới.
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland