Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Công bố Danh sách ứng viên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Cập nhật 12-06-2023,05:00 PM
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND công bố danh sách các ứng viên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:
Kính gửi: Quý Cổ đông
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  • Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  • Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland Bản sửa đổi lần XII ban hành theo nghị quyết ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.
  • Căn cứ  Công văn số 1656/HUD-HĐTV ngày 01/06/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị cho ý kiến về nhân sự để thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty HUDLAND năm 2023;
  • Căn cứ hồ sơ hồ sơ giới thiệu các ứng viên tính đến thời điểm hiện tại;
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND công bố danh sách các ứng viên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị:
 
STT Họ tên ứng viên Đơn vị đề cử Sơ yếu lí lịch
     1.       Ông Phạm Cao Sơn -      Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị
-      Số cổ phần sở hữu: 10.200.000 CP
-      Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL
-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
Tải file
     2.       Ông Nguyễn Thanh Tú -      Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị
-      Số cổ phần sở hữu: 10.200.000 CP
-      Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL
-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
Tải file
     3.       Ông Vũ Tuấn Linh -      Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị
-      Số cổ phần sở hữu: 10.200.000 CP
-      Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL
-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
Tải file
    4.        Bà Nguyễn Thanh Hương -      Nhóm cổ đông: Nguyễn Song Nam, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Hương
-      Tổng số cổ phần sở hữu: 2.093.500 CP
-      Tỷ lệ sở hữu: 10,5% VĐL
-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
Tải file
     5.       Bà Đồng Thị Cúc
(Thành viên HĐQT độc lập)
-      Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND Tải file
 
Ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát:
 
STT Họ tên ứng viên Đơn vị đề cử Sơ yếu lí lịch
     1.       Bà Đặng Thanh Bình -       Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị
-      Số cổ phần sở hữu: 10.200.000 CP
-      Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL
-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
 
 
Tải file
     2.       Bà Ngô Thị Hạnh -      Nhóm cổ đông: Nguyễn Song Nam, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Hương
-      Tổng số cổ phần sở hữu: 2.093.500 CP
-      Tỷ lệ sở hữu: 10,5% VĐL
-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
 
 
Tải file
     3.       Bà Nguyễn Vũ Ngọc Linh -      Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND Tải file
 
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland