Tin tức sự kiện

Tin hoạt động đoàn thể

Share |

Học và làm theo Bác gắn với xây dựng Chi bộ Đảng vững mạnh toàn diện

Cập nhật 29-10-2021,11:24 AM
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.


Với quan điểm đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức, trở thành động lực cho sự phát triển của Công ty; là tiêu chí để đảng viên soi vào, phấn đấu suốt đời, trở thành phương châm sống của mỗi người, Chi bộ Đảng Công ty HUDLAND coi đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với công tác xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Chi bộ đặt mục tiêu tập trung làm tốt ba nội dung trọng tâm "Học tập - Làm theo - Nêu gương". Trong đó, đối với nội dung học tập, phấn đấu 100% đảng viên đang sinh hoạt đều được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, thực chất các nội dung, yêu cầu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa và hằng năm phù hợp với thực tế của Công ty. Hằng tháng, Chi bộ đều đưa nội dung học và làm theo Bác vào thảo luận gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Làm theo Bác, Chi bộ đặt luôn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hằng năm; xác định được khâu đột phá qua mỗi năm để tập trung chỉ đạo thực hiện tạo ra sự chuyển biến thực sự; thực hiện đầy đủ chuẩn mực đạo đức đã ban hành, ghi danh, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình theo quy định.

Đối với nội dung nêu gương của đảng viên, Công ty xác định mỗi đảng viên hằng năm đều có bản cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Cùng với đó, mục tiêu chung là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Tinh thần tự giác học và làm theo Bác cần trở thành văn hóa tự phê bình và phê bình, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người HUDLAND đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Xây dựng Chi bộ vững mạnh về đạo đức là mục tiêu phát triển kinh tế minh bạch, bền vững và đóng góp nhiều cho xã hội.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Chi bộ cần thực hiện với quyết tâm chính trị cao, trở thành nền nếp, nhu cầu tự thân của mỗi đảng viên và cán bộ nhân viên công ty, góp phần thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland